Lønning 2016

I alle år har det vært slik at for å få refundert avløserutgift, måtte de være utlønnet innen utgangen av året, enten via avløserlaget, regnskapsføreren eller andre som kunne gjøre det. Det var og krav om at det vare bare lønnsutgifter som ga grunnlag for refusjon.

Den tiden er forbi. Nå er det fler faktorer som definerer om det er avløserutgifter, og det trenger ikke være lønnsutgifter. Avløserlaget kan heller ikke dokumentere utgiftene, bare den delen som de har stått for. I tillegg kan du ha  kjøpt fra andre som leier ut folk, du kan ha hatt leiekjøring eller du kan ha leid inn folk som er selvstendig næringsdrivende.

Når vi nå nærmere oss utgangen av året, og det er tid for å sjekke om avløserpengene er disponert, så må du tenke på følgende parametre:
* har du kjøpt tjenester fra avløserlaget – hvor mye?
* har du kjøpt tjenester fra andre næringsdrivene – hvor mye?
* har du kjøpt tjenester fra andre aktører – hvor mye?

Summen av dette kan du søke på innen gitte kriterier. Her er det og viktig å ha bilagene tilgjengelig, da de må fremlegges ved en evt kontroll fra landbruksmyndighetene. Verken avløserlagene eller noen andre innrapporterer hvor mye som er brukt, dette må du legge fram selv.

Hvor stort beløp som kan brukes i år, vil du finne dette på utbetlingsbrevet du mottak i juni 2016. Pass på at her er det to summer. Ett som forteller hvor mye du fikk refundert fra 2015, og det andre for inneværende år.

Foe en nærmere definisjon av hva som er «avløserutgifter», er det gjort følgende utklipp fra Landbruksdirektoratets nettside:

Kan kjøpe avløysartenester frå andre føretak som tilbyr avløysning

Det er no opna for kjøp av avløysertenester frå andre føretak enn avløserlag/-ring.

Du kan få tilskot til avløysing for utgifter til arbeidsoppgåver som det ikkje er uvanleg at jordbrukarar sjølv utfører. Det betyr at avløysing ikkje er avgrensa til tradisjonell «fjøsavløysing», men kan også omfatte saueklipping, klauvskjering, vedlikehald av driftsbygning i form av til dømes maling eller snikkararbeid, rundballepressing, jordarbeiing, spreiing av husdyrgjødsel, gjerdehald, beiterydding og frakt av dyr til og frå beite.

Omgrepet avløysing omfattar berre sjølve tenesta. Utgifter til leige av maskiner eller til andre varer som eventuelt blir nytta når tenesta blir utført gjev ikkje grunnlag for tilskot.

Det blir ikkje gjeve tilskot for utgifter til tenester som til dømes dyrlege, røyrleggar, elektrikar, rekneskapsføring, rådgjeving frå husdyrkontrollen, drektigheitskontroll, husdyrkontroll eller service på maskinpark.

Oppramsinga av kva for tenester som kan og ikkje kan gje grunnlag for utbetaling av tilskot er ikkje uttømmande. Dersom du er i tvil om ei teneste kan gje grunnlag for tilskot eller ikkje, ta kontakt med kommunen din i god tid før søknadsfristen.

Må kunne dokumentere faktiske utgifter til avløysing på førespurnad frå kommunen

Det er ikkje lenger eit krav om at du må leggje ved dokumentasjonen når du søkjer om avløysartilskot. Kontrollen av tilskot til avløysing ved ferie og fritid skal inngå i kommunen sin 5%-kontroll. Du må kunne syne fram dokumentasjon på faktiske utgifter på førespurnad frå kommunen, dvs. utgifter til tilsett avløysar, avløysarlag, avløysarring eller til anna føretak som tilbyr avløysartenester.

Døme på dokumentasjon av avløysarutgifter er;

–          a-meldinga

–          bankbilag og faktura

–          rekneskap som viser avløysarringens refunderbare utgifter og korleis desse er fordelt mellom medlemmane

Tilskotet blir gjeve for avløyserutgifter eksklusive moms. Moms skal altså ikkje vere ein del av dei utgiftene som som blir oppgjeve i søknaden.

Dersom føretaket du kjøper avløysartenester frå også tilbyr andre varer eller tenester, skal det vere spesifisert på fakturaen kva for utgifter som gjeld avløysartenester. Ettersom det ikkje blir gjeve tilskot til leige av maskiner eller andre varer som blir nytta når ei teneste blir utført, må det gå fram av fakturaen kva som er utgifter til leige av personell, og kva som er utgiftene til maskinleige osv.

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samla i a-meldinga og skal sendast inn kvar månad av alle som betalar ut lønn, pensjon og andre ytingar.

Avløysaren må vere minst 15 år og ikkje ha næringsinntekt frå føretaket eller vere ektemake eller sambuar med ein som har inntekt frå føretaket. Tilskotsatsar og maksimalbeløp finn du i rettleiingsheftet og i jordbruksavtala.

Er det noe du synes er uklart ang avløserefusjon, så ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune.